ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections

                                             

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகள்

11.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Click Here

18.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

01.11.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

22.11.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

06.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

20.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

27.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

31.01.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

07.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

14.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

28.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

07.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

14.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

21.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

28.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

04.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

11.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

02.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

16.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

23.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

30.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

06.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

13.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

20.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

04.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

18.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

01.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

08.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

15.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

22.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

29.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

05.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

12.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

19.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

26.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

03.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

10.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

17.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2021


   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work