சொல்லும் பொருளும் TNPSC GROUP 4 [2013 to 2019] - Previous Year Question & Answers

sollum porulum TNPSC GROUP 4 [2013 to 2019] - Previous Year Question & Answers

1.  பொருளறிந்து பொருத்துக : (2019 G4)

(a) தடக்கர் - கரடி

(b) எண்கு - காட்சி

(c) வள்உகிர் - பெரிய யானை

(d) தெரிசனம் - கூர்மையான நகம்

   a. 3 1 4 2

   b. 1 4 3 2

   c. 1 2 3 4

   d. 1 3 2 4

Answer:    a. 3 1 4 2


2.  சொல்லுக்கேற்ற பொருளறிக : (2019 G4)

   a. வலிமை - திண்மை

   b. நாண் - தன்னைக்குறிப்பது

   c. கான் - பார்

   d. துணி – துன்பம்

Answer: a. வலிமை - திண்மை


3.  குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன் (2019 G4) றுண்டாகச் செய்வான் வினை

- இவ்வடிகளில் கைத்தொன்று - பொருள் யாது?

   a. படை கவசம்

   b. படை கருவிகள்

   c. கைப்பொருள்

   d. வலிமையான ஆயுதம்

Answer: c. கைப்பொருள்


4.  பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய - இத்தொடரில் உள்ள "துகிர்” என்பதன் பொருளை தேர்ந்தெடுக்க. (2018 G4)

   a. மாணிக்கம்

   b. மரகதம்

   c. இரத்தினம்

   d. பவளம்

Answer: d. பவளம்


5.  "வித்தொடு சென்ற வட்டி”

என்னும் நற்றிணை வரியில் குறிப்பிடப்படும் வட்டி என்பதன் பொருள் என்ன? (2018 G4)

   a. பனையோலைப் பெட்டி

   b. வயல்

   c. வட்ட வடிவு

   d. எல்லை

Answer: a. பனையோலைப் பெட்டி


6.  சொல்லைப் பொருளோடு பொருத்துக: (2018 G4)

. (a) வனப்பு 1.காடு

. (b) அடவி 2.பக்கம்

. (c) மருங்கு 3.இனிமை

. (d) மதுரம் 4.அழகு

   a. 2 1 4 3

   b. 3 2 1 4

   c. 4 1 2 3

   d. 1 2 3 4

Answer: c. 4 1 2 3


7.  “என்காற் சிலம்பு மணியுடை அரியே” இவ்வடிகளில் ‘மணி என்பது எதனைக் குறிக்கும் என்பதைத் தெரிவு செய்க. (2018 G4)

   a. பவளம்

   b. முத்து

   c. மாணிக்கம்

   d. மரக்தம்

Answer: c. மாணிக்கம்


8.  கடிகை என்பதன் பொருள் யாது? (2016 G4)

   a. அணிகலன்

   b. கடித்தல்

   c. கடுகு

   d. காரம்

Answer: a. அணிகலன்


9.  செறு என்பதன் பொருள் (2016 G4)

   a. செருக்கு

   b. சேறு

   c. சோறு

   d. வயல்

Answer: d. வயல்


10.  பொருத்துக: (2016 G4)

சிந்தை - நீர்

நவ்வி - மேகம்

முகில் - எண்ணம்

புனல் - மான்

   a. 2 1 3 4

   b. 1 3 4 2

   c. 3 4 2 1

   d. 4 3 1 2

Answer: c. 3 4 2 1


11.  வாரணம், பெளவம், பரவை, புணரி என்பது--------------யைக் குறிக்கும். (2016 G4)

   a. சிங்கம்

   b. கடல்

   c. மாலை

   d. சந்தனம்

Answer: b. கடல்


12.  மடங்கல்- என்னும் சொல்லின் பொருள் (2016 G4)

   a. மடக்குதல்

   b. புலி

   c. மடங்குதல்

   d. சிங்கம்

Answer: d. சிங்கம்


13.  இங்கு உடனிலை மெய்ம்மயக்கத்தைக் குறிக்கும் சொல் (2016 G4)

   a. பொன்மனம்

   b. ஆர்த்து

   c. உற்றார்

   d. சார்பு

Answer: c. உற்றார்


14.  அங்காப்பு என்பதன் பொருள் (2016 G4)

   a. சலிப்படைதல்

   b. வாயைத் திறத்தல்

   c. அலட்டிக் கொள்ளுதல்

   d. வளைகாப்பு

Answer: b. வாயைத் திறத்தல்


15.  யாப்பு என்றால்---- என்பது பொருள் (2014 G4)

   a. அடித்தல்

   b. சிதைத்தல்

   c. கட்டுதல்

   d. துவைத்தல்

Answer: c. கட்டுதல்


16.  கண்ணகி- எனும் சொல்லின் பொருள் (2014 G4)

   a. கடும் சொற்களைப் பேசுபவள்

   b. கண் தானம் செய்தவள்

   c. கண்களால் நகுபவள்

   d. கண் தானம் பெற்றவள்

Answer: c. கண்களால் நகுபவள்


17.  சதகம் என்பது--------பாடல்களைக் கொண்ட நூலைக் குறிக்கும் (2014 G4)

   a. ஐம்பது

   b. நூறு

   c. ஆயிரம்

   d. பத்தாயிரம்

Answer: b. நூறு


18.  வெற்பு, சிலம்பு, பொருப்பு- ஆகிய சொற்கள் குறிக்கும் பொருள் (2014 G4)

   a. நிலம்

   b. மலை

   c. காடு

   d. நாடு

Answer: b. மலை


19.  முந்நீர் வழக்கம் மகடூஉ வோடில்லை - இதில் மகடூஉ என்பது------- (2014 G4)

   a. மகள்

   b. மகன்

   c. பெண்

   d. ஆண்

Answer: c. பெண்


20.  பொருத்துக - சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு (2014 G4)

(a) விசும்பு 1. தந்தம்

(b) மருப்பு 2. வானம்

(c) கனல் 3.யானை

(d) களிறு 4. நெருப்பு

   a. 2 1 4 3

   b. 3 2 1 4

   c. 1 3 4 2

   d. 4 3 2 1

Answer: a. 2 1 4 3  


21.  பொருள் தேர்க.

அங்காப்பு - என்பது (2014 G4)

   a. வாயைப் பிளத்தல்

   b. அங்கம் காப்பு

   c. அகம் காத்தல்

   d. வாயைத் திறத்தல்

Answer: d. வாயைத் திறத்தல்


22.  பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II-உடன் பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைக் கொண்டு சரியான விடை தேர்க. (2013 G4)

(a) புள் 1.விரைவு

(b) குலவு 2.கலப்பை

(c) மேழி 3.அன்னம்

(d) ஒல்லை 4.விளங்கும்

   a. 2 4 1 3

   b. 4 1 2 3

   c. 3 1 4 2

   d. 3 4 2 1

Answer: d. 3 4 2 1


23.  சரியான பொருள் தருக (2013 G4)

இந்து

   a. நிலவு

   b. துன்பம்

   c. படகு

   d. தலைவன்

Answer: a. நிலவு


24.  பொருத்துக : (2013 VAO)

சொல் - பொருள்

(a) களபம் - 1. அம்பு

(b) புயம் - 2. பெயர்

(c) நாமம் - 3. சந்தனம்

(d) பகழி - 4. தோள்

   (A) 1 2 3 4

   (B) 2 3 4 1

   (C) 3 4 2 1

   (D) 4 2 1 3

Answer: (C) 3 4 2 1


25.  ‘பாம்பு’ என்னும் பொருளைத் தராத சொல்லைத் தேர்வு செய்க. (2013 VAO)

   (A) பாந்தள்

   (B) முழை

   (C) உரகம்

   (D) பன்னகம்

Answer: (B) முழை


26.  பொருத்துக : (2013 VAO)

சொல் - பொருள்

(a) கேசரி - 1. துன்பம்

(b) பூதரம் - 2. குடை

(c) கவிகை - 3. மலை

(d) இடர் - 4. சிங்கம்

   (A) 4 2 3 1

   (B) 1 3 2 4

   (C) 4 3 2 1

   (D) 2 1 4 3

Answer: (C) 4 3 2 1


27.  ‘சலவர்’ என்னும் சொல்லிற்கு உரிய பொருள் (2013 VAO)

   (A) தூய்மையானவர்

   (B) வஞ்சகர்

   (C) மென்மையானவர்

   (D) கடுமையானவர்

Answer: (B) வஞ்சகர்


28.  கடலைக் குறிக்காதச் சொல்லைக் கண்டறிக : (2013 VAO)

   (A) பௌவம்

   (B) புணை

   (C) புணரி

   (D) பரவை

Answer: (B) புணை


29.  பொருந்தா இணையைக் கண்டறிக : (2013 VAO)

   (A) நூல் - வரை

   (B) தாள் - வணங்கு

   (C) களை - பறி

   (D) நார் - கிழி

Answer: (A) நூல் - வரை


30.  சொல் - பொருள் (2014 VAO)

(a) கலாபம் - 1. கிளி

(b) விவேகன் - 2. பொய்கை

(c) வாவி - 3. ஞானி

(d) அஞ்சுகம் - 4. தோகை

   (A) 4 3 2 1

   (B) 4 2 3 1

   (C) 4 2 1 3

   (D) 3 4 2 1

Answer: (A) 4 3 2 1


31.  சொல்லுக்கேற்ற பொருளை பொருத்துக :(2014 VAO)

(a) அம்பி - 1. குஞ்சி

(b) அல் - 2. பறை

(c) துடி - 3. இருள்

(d) தலைமூடி - 4. படகு

   (A) 4 3 2 1

   (B) 1 2 3 4

   (C) 2 3 4 1

   (D) 3 4 1 2

Answer: (A) 4 3 2 1


32.  பொருந்தாததைச் சுட்டுக. (2014 VAO)

   (A) வாதம்

   (B) ஏமம்

   (C) பித்தம்

   (D) சீதம்

Answer: (B) ஏமம்  


33.  ‘பீலிபெய் சாகாடும்’ என்பதில் ‘சாகாடு’ என்ற சொல்லின் பொருள் (2016 VAO)

   (A) சுடுகாடு

   (B) வண்டி

   (C) மண்டி

   (D) இடுகாடு

Answer: (B) வண்டி


34.  ‘நவ்வி’ எனும் சொல்லின் பொருள் (2016 VAO)

   (A) மான்

   (B) நாய்

   (C) நரி

   (D) செந்நாய்

Answer: (A) மான்

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work