வேதியியல் - CHEMISTRY 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

CHEMISTRY 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வேதியியல் (CHEMISTRY) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC
LINK
நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்  Term 1 - 6th

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் Term 1 -7th

பருப்பொருள்கள் Term 1 - 8th

நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் Term 2 - 6th

நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் Term 2 - 7th

நம்மைச் சுற்றியுள்ள  பொருட்கள் 9th

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் Term 3 - 6th

அணு அமைப்பு Term 1 - 7th

அணு அமைப்பு Term 2 - 8th

அணு அமைப்பு 9th

அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் 10th

நீர் Term 3 - 6th

காற்று Term 2 - 8th


தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு  அட்டவணை 9th

வேதிப்பிணைப்பு 9th

அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் 9th

கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் 9th

 பயன்பாட்டு வேதியியல் 9th

தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு 10th

கரைசல்கள் 10th

வேதிவினைகளின் வகைகள் 10th

கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் 10th

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


   For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

      

     TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

     TOPIC WISE NOTES PDF 

       👉History: Click Here

       👉Biology: Click Here

       👉Chemistry: Click Here

       👉Physics: Click Here

       👉Political Science: Click Here

       👉Geography: Click Here

       👉Economics: Click Here

     6th to 12th Do You Know

       👉Economics: Click Here

       👉Polity: Click Here

       👉History: Click Here

       👉Geography: Click Here


     Academy Current Affairs PDF Collections:

       👉Suresh IAS Academy - Click Here

       👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

       👉Shankar IAS Academy - Click Here

     Hand Written Current Affairs PDF Collections:

       👉August 2020 - Click Here 

       👉September 2020 - Click Here

       👉October 2020 - Click Here

       👉November 2020 - Click Here

       👉December 2020 - Click Here

     Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

       👉January 2020 - Click Here

       👉February 2020 - Click Here 

       👉March 2020 - Click Here 

       👉April 2020 - Click Here 

       👉October 2020 - Click Here 

       👉November 2020 Click Here

       👉December  2020 - Click Here


     TamilNadu Government Exam Notes:

       👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here


     Previous Year Question Papers PDF:

       👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

      👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

       👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

       👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

       👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here