வேதியியல் - CHEMISTRY 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

CHEMISTRY 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வேதியியல் (CHEMISTRY) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC
LINK
நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்  Term 1 - 6th

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் Term 1 -7th

பருப்பொருள்கள் Term 1 - 8th

நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் Term 2 - 6th

நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் Term 2 - 7th

நம்மைச் சுற்றியுள்ள  பொருட்கள் 9th

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் Term 3 - 6th

அணு அமைப்பு Term 1 - 7th

அணு அமைப்பு Term 2 - 8th

அணு அமைப்பு 9th

அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் 10th

நீர் Term 3 - 6th

காற்று Term 2 - 8th


தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு  அட்டவணை 9th

வேதிப்பிணைப்பு 9th

அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் 9th

கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் 9th

 பயன்பாட்டு வேதியியல் 9th

தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு 10th

கரைசல்கள் 10th

வேதிவினைகளின் வகைகள் 10th

கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் 10th

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post
Please Join Link
To Join => Whatsapp Join Here
To Join => Telegram Join Here
To Follow=> Instagram Follow Here
To Follow=> Facebook Follow Here

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   தமிழக அரசு வெளியிட்ட Exam Notes:


   Exam Details:

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work