வரலாறு - History 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வரலாறு (History) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK

வரலாறு என்றால்  என்ன
 Term 1 - 6th

மனிதர்களின் பரிமாண வளர்ச்சி Term 1 - 6th

சிந்து வெளி நாகரிகம் Term 1 - 6th

தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் Term 1 - 6th

வடஇந்தியாவில் வேதகாலக் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில்  பெருங்கற்காலப்  பண்பாடும் 
Term 2 - 6th

மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் Term 2 - 6th

குடித்தலைமையில்  இருந்து பேரரசு வரை Term 2 - 6th

பண்டைக்காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் - சங்க காலம் Term 3 - 6th

இந்தியா - மௌரியருக்குப் பின்னர் Term 3 - 6th

பேரரசுகளின் காலம் - குப்தர் வர்த்தனர்Term 3 - 6th

தென்னிந்திய அரசுகள் Term 3 - 6th

இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் Term 1 - 7th

வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் Term 1 - 7th

தென்இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் Term 1 - 7th

டெல்லி சுல்தானியம் Term 1 - 7th

விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் 
Term 2 - 7th

முகலாயப் பேரரசு Term 2 - 7th

மராத்தியர்கள் மற்றும் போஷ்வாக்களின் எழுச்சி 
Term 2 - 7th

ஐரோப்பியர்களின் வருகை 
Term 1 - 8th

வர்த்தகத்திலுருந்து பேரரசு வரை Term 1 - 8th

கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் Term 1 - 8th

மக்களின் புரட்சி Term 1 - 8th

இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி
 Term 2 - 8th

இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி Term 2 - 8th

மனிதப் பரிமாண வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் - 9th

பண்டைய நாகரிகங்கள் - 9th

தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் - 9th

அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக அரசியல் மாற்றங்களும் - 9th

செவ்வியல் உலகம் 9th

இடைக்காலம் 9th

இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் - 9th

நவீன யுகத்தின் தொடக்கம் - 9th

புரட்சிகளின் காலம் - 9th

தொழிற்புரட்சி - 9th

ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம் - 9th

முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் - 
10th vol 1

இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் - 10th vol 1

இரண்டாம் உலகப்போர் - 
10th vol 1

இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பிந்தைய உலகம் - 10 th vol 1

19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - 10th vol 1

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் -
10th vol 2

காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் 10th vol 2

தேசியம் - காந்திய காலகட்டம் - 10th vol 2

தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் - 10th vol 2

தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் - 10th vol 2

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் - காலக்கோடு 1900-1947 - 10th vol 2

4/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work