வரலாறு - History 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வரலாறு (History) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK

வரலாறு என்றால்  என்ன
 Term 1 - 6th

மனிதர்களின் பரிமாண வளர்ச்சி Term 1 - 6th

சிந்து வெளி நாகரிகம் Term 1 - 6th

தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் Term 1 - 6th

வடஇந்தியாவில் வேதகாலக் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில்  பெருங்கற்காலப்  பண்பாடும் 
Term 2 - 6th

மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் Term 2 - 6th

குடித்தலைமையில்  இருந்து பேரரசு வரை Term 2 - 6th

பண்டைக்காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் - சங்க காலம் Term 3 - 6th

இந்தியா - மௌரியருக்குப் பின்னர் Term 3 - 6th

பேரரசுகளின் காலம் - குப்தர் வர்த்தனர்Term 3 - 6th

தென்னிந்திய அரசுகள் Term 3 - 6th

இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் Term 1 - 7th

வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் Term 1 - 7th

தென்இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் Term 1 - 7th

டெல்லி சுல்தானியம் Term 1 - 7th

விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் 
Term 2 - 7th

முகலாயப் பேரரசு Term 2 - 7th

மராத்தியர்கள் மற்றும் போஷ்வாக்களின் எழுச்சி 
Term 2 - 7th

ஐரோப்பியர்களின் வருகை 
Term 1 - 8th

வர்த்தகத்திலுருந்து பேரரசு வரை Term 1 - 8th

கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் Term 1 - 8th

மக்களின் புரட்சி Term 1 - 8th

இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி
 Term 2 - 8th

இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி Term 2 - 8th

மனிதப் பரிமாண வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் - 9th

பண்டைய நாகரிகங்கள் - 9th

தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் - 9th

அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக அரசியல் மாற்றங்களும் - 9th

செவ்வியல் உலகம் 9th

இடைக்காலம் 9th

இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் - 9th

நவீன யுகத்தின் தொடக்கம் - 9th

புரட்சிகளின் காலம் - 9th

தொழிற்புரட்சி - 9th

ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம் - 9th

முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் - 
10th vol 1

இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் - 10th vol 1

இரண்டாம் உலகப்போர் - 
10th vol 1

இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பிந்தைய உலகம் - 10 th vol 1

19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - 10th vol 1

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் -
10th vol 2

காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் 10th vol 2

தேசியம் - காந்திய காலகட்டம் - 10th vol 2

தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் - 10th vol 2

தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் - 10th vol 2

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் - காலக்கோடு 1900-1947 - 10th vol 2

1/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


   For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

      

     TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

     TOPIC WISE NOTES PDF 

       👉History: Click Here

       👉Biology: Click Here

       👉Chemistry: Click Here

       👉Physics: Click Here

       👉Political Science: Click Here

       👉Geography: Click Here

       👉Economics: Click Here

     6th to 12th Do You Know

       👉Economics: Click Here

       👉Polity: Click Here

       👉History: Click Here

       👉Geography: Click Here


     Academy Current Affairs PDF Collections:

       👉Suresh IAS Academy - Click Here

       👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

       👉Shankar IAS Academy - Click Here

     Hand Written Current Affairs PDF Collections:

       👉August 2020 - Click Here 

       👉September 2020 - Click Here

       👉October 2020 - Click Here

       👉November 2020 - Click Here

       👉December 2020 - Click Here

     Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

       👉January 2020 - Click Here

       👉February 2020 - Click Here 

       👉March 2020 - Click Here 

       👉April 2020 - Click Here 

       👉October 2020 - Click Here 

       👉November 2020 Click Here

       👉December  2020 - Click Here


     TamilNadu Government Exam Notes:

       👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here


     Previous Year Question Papers PDF:

       👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

      👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

       👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

       👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

       👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here