பொருளியல் - ECONOMICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notesஇதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பொருளியல் (Economics) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 

TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பொருளியல் ஓர் அறிமுகம் 
Term 2 - 6th

உற்பத்தி  Term 1 - 7th

பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் Term 1 - 8th 

மேம்பாட்டை அறிவோம் - தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத் தன்மை 9th

இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு 9th

பணம் மற்றும் கடன் 9th

தமிழகத்தில் வேளாண்மை 9th

இடம்பெயர்தல் 9th

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி - ஓர் அறிமுகம் 10th vol 1

உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் 10th vol 1

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 10th vol 2

அரசாங்கமும் வரிகளும் 10th vol 2 

தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் 10th vol 2


1/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work