பொருளியல் - ECONOMICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notesஇதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பொருளியல் (Economics) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 

TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பொருளியல் ஓர் அறிமுகம் 
Term 2 - 6th

உற்பத்தி  Term 1 - 7th

பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் Term 1 - 8th 

மேம்பாட்டை அறிவோம் - தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத் தன்மை 9th

இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு 9th

பணம் மற்றும் கடன் 9th

தமிழகத்தில் வேளாண்மை 9th

இடம்பெயர்தல் 9th

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி - ஓர் அறிமுகம் 10th vol 1

உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் 10th vol 1

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 10th vol 2

அரசாங்கமும் வரிகளும் 10th vol 2 

தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் 10th vol 2


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


   For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

      

     TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

     TOPIC WISE NOTES PDF 

       👉History: Click Here

       👉Biology: Click Here

       👉Chemistry: Click Here

       👉Physics: Click Here

       👉Political Science: Click Here

       👉Geography: Click Here

       👉Economics: Click Here

     6th to 12th Do You Know

       👉Economics: Click Here

       👉Polity: Click Here

       👉History: Click Here

       👉Geography: Click Here


     Academy Current Affairs PDF Collections:

       👉Suresh IAS Academy - Click Here

       👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

       👉Shankar IAS Academy - Click Here

     Hand Written Current Affairs PDF Collections:

       👉August 2020 - Click Here 

       👉September 2020 - Click Here

       👉October 2020 - Click Here

       👉November 2020 - Click Here

       👉December 2020 - Click Here

     Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

       👉January 2020 - Click Here

       👉February 2020 - Click Here 

       👉March 2020 - Click Here 

       👉April 2020 - Click Here 

       👉October 2020 - Click Here 

       👉November 2020 Click Here

       👉December  2020 - Click Here


     TamilNadu Government Exam Notes:

       👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here


     Previous Year Question Papers PDF:

       👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

      👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

       👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

       👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

       👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here