அப்பர் முக்கிய குறிப்புகள்!!

அப்பர் முக்கிய குறிப்புகள்!!·        திருநாவுக்கரசர் பிறந்த ஊர்? - திருவாமூர்

·        திருநாவுக்கரசரின் பெற்றோர் பெயர்? - புகழனார், மாதினியார்

·        திருநாவுக்கரசரின் தமக்கையார் யார்? - திலகவதியார்

·        திருநாவுக்கரசருக்கு பெற்றோர் #இட்டபெயர்? - மருணீக்கியார்

·   தருமசேனர், அப்பர், வாகீசர் என அழைக்கப்படுபவர்? - திருநாவுக்கரசர்

·        யாருடைய நெறி தொண்டு நெறி ஆகும். - திருநாவுக்கரசர்

·        சைவ அடியார்களை எவ்வாறு அழைப்பர்? - நாயன்மார்கள்

·        திருநாவுக்கரசரின் பாடல்கள் எவ்வாறு போற்றப்படுகிறது? - தேவாரம்

·        தாண்டகவேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? - திருநாவுக்கரசர்

·        திருநாவுக்கரசரின் காலம் - கி.பி ஏழாம் நூற்றாண்டு

·  தேவாரம் என்னும் சொல்லை --------- எனப் பிரித்து தெய்வத்திற்கு சூட்டப்பெற்ற பாமாலை என்று கூறுவர். - #தே + ஆரம்

·        திருநாவுக்கரசர் பாடி அருளிய திருமுறைகள்? - நான்கு, ஐந்து, ஆறு

·  சிவாலயங்களை தூய்மை செய்யும் பணியை செய்தமையால் பெற்ற பட்டப்பெயர்? - உழவாரத்தொண்டர்

·        திருநாவுக்கரசர் எத்தனை பதிகங்களைப் பாடியுள்ளார்? - 49,000 

·  தாமார்க்கும் குடியல்லாத் தன்மை யான  சங்கரன்நற் சங்கவெண் குழையோர் காதிற் - என்னும் பாடல்வரிகளை எழுதியவர் யார்? - திருநாவுக்கரசர்

·        நடலை பொருள் தருக. - துன்பம்

·        நமன் பொருள் தருக - எமன்

·        நற்சங்கு, வெண்குழை இலக்கணக்குறிப்பு தருக - பண்புத்தொகைகள்

· மீளா ஆள் இலக்கணக்குறிப்பு தருக. - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

·        பிரித்து எழுதுக: - பிணியறியோம் - பிணி + அறியோம்


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post