உங்கள் பகுதியில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் ஊதியத்துடன் பணி புரிய கல பணியாளர்கள் தேவை

 

உங்கள் பகுதியில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் ஊதியத்துடன் பணி புரிய கல பணியாளர்கள் தேவை. விருப்பத்தை தெரிவிக்க  இணைய தளத்தில் உங்களின் விவரங்களை பதிவு செய்யவும்.

Register Here: Click Here

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2021


   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

     👉January 2021 - Click Here

     👉February 2021 - Click Here 

     👉March 2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work