எத்தனை ஆண்டுகளில், ரூ. 1000 ஆனது ஆண்டிற்கு 10% வட்டி வீதம் கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் போது ரூ.1331 ஆகும்?


எத்தனை ஆண்டுகளில், ரூ. 1000 ஆனது ஆண்டிற்கு 10% வட்டி வீதம் கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் போது ரூ.1331 ஆகும்?
Click Image to DownloadCheck Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post