இயற்பியல் (PHYSICS) 6th to 10th Topic wise New School Book Notes

physics


இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள இயற்பியல் (PHYSICS) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 

TOPIC
LINK
அளவீடுகள்  Term 1 - 6th

அளவீட்டியல் Term 1 - 7th

அளவீட்டியல் Term 1 - 8th

அளவீடு 9th 

விசையும் இயக்கமும் Term 1 - 6th

விசையும் இயக்கமும் Term 1 - 7th

விசையும் அழுத்தமும் Term 1 - 8th

வெப்பம் Term 2 - 6th

வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை Term 2 - 7th

வெப்பம் Term 2 - 8th 

வெப்பம் 9th 

வெப்ப இயற்பியல் 10th 

மின்னியல் Term 2 - 6th

மின்னியல் Term 2 - 8th 

மின்னோட்டவியல் Term 2 - 7th

மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் 9th 

மின்னோட்டவியல் 10th 

காந்தவியல் Term 3 - 6th

காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் 9th 

ஒளியியல் Term 1 - 8th

ஒளி 9th 

ஒளியியல் 10th 

ஒலி 9th 

ஒலியியல் 10th 

இயக்கம் 9th 

இயக்க விதிகள் 10th 

பாய்மங்கள் 9th 

அண்டம் 9th 

அணுக்கரு இயற்பியல் 10th 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post
Please Join Link
To Join => Whatsapp Join Here
To Join => Telegram Join Here
To Follow=> Instagram Follow Here
To Follow=> Facebook Follow Here