இயற்பியல் (PHYSICS) 6th to 10th Topic wise New School Book Notes

physics


இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள இயற்பியல் (PHYSICS) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 

TOPIC
LINK
அளவீடுகள்  Term 1 - 6th

அளவீட்டியல் Term 1 - 7th

அளவீட்டியல் Term 1 - 8th

அளவீடு 9th 

விசையும் இயக்கமும் Term 1 - 6th

விசையும் இயக்கமும் Term 1 - 7th

விசையும் அழுத்தமும் Term 1 - 8th

வெப்பம் Term 2 - 6th

வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை Term 2 - 7th

வெப்பம் Term 2 - 8th 

வெப்பம் 9th 

வெப்ப இயற்பியல் 10th 

மின்னியல் Term 2 - 6th

மின்னியல் Term 2 - 8th 

மின்னோட்டவியல் Term 2 - 7th

மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் 9th 

மின்னோட்டவியல் 10th 

காந்தவியல் Term 3 - 6th

காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் 9th 

ஒளியியல் Term 1 - 8th

ஒளி 9th 

ஒளியியல் 10th 

ஒலி 9th 

ஒலியியல் 10th 

இயக்கம் 9th 

இயக்க விதிகள் 10th 

பாய்மங்கள் 9th 

அண்டம் 9th 

அணுக்கரு இயற்பியல் 10th 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work