உயிரியல் - BIOLOGY 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள உயிரியல் (BIOLOGY) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம்

TOPIC
LINK
தாவரங்கள் வாழும் உலகம்
Term 1 - 6th

அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்  Term 3 - 6th

தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள்
 Term 1 - 7th

தாவர உலகம் Term 1 - 8th

தாவர உலகம் - தாவர செயலியில்  9th

தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியில் 10th

தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் 10th

தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் 10th

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் 10th

விலங்குகள் வாழும் உலகம்
Term 1 - 6th

விலங்குலகம் 9th

விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள்  9th

உடல் நலமும் சுகாதாரமும்
Term 1 - 6th

உடல் நலமும், சுகாதாரமும்
Term 1 - 7th

உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் 10th

மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் 
Term 2 - 6th

உயிரின் தோற்றமும்  பரிணாமமும் 10th

நமது சுற்றுச்சூழல் Term 3 - 6th

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை 10th

சூழ்நிலை அறிவியல் 9th

வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் Term 2 - 7th

நுண்ணுயிரிகள் Term 1 - 8th

நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் 9th

உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் Term 1 - 8th

உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் 10th

இயக்கம் Term 2 - 8th

வளரிளம் பருவமடைதல்
Term 2 - 8th

 திசுக்களின் அமைப்பு 9th

ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் 9th

பொருளாதார உயிரியல் 9th

நரம்பு மண்டலம் 10th

மரபியல் 10th

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்
10th

காற்று Term 2 - 6th

செல் Term 2 - 6th

செல் உயிரியல்  Term 2 - 7th

1/Post a Comment/Comments

 1. Sorry sir botany தாவரங்கள் வாழும் உலகம் 6 to8page is not available

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


   For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

      

     TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

     TOPIC WISE NOTES PDF 

       👉History: Click Here

       👉Biology: Click Here

       👉Chemistry: Click Here

       👉Physics: Click Here

       👉Political Science: Click Here

       👉Geography: Click Here

       👉Economics: Click Here

     6th to 12th Do You Know

       👉Economics: Click Here

       👉Polity: Click Here

       👉History: Click Here

       👉Geography: Click Here


     Academy Current Affairs PDF Collections:

       👉Suresh IAS Academy - Click Here

       👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

       👉Shankar IAS Academy - Click Here

     Hand Written Current Affairs PDF Collections:

       👉August 2020 - Click Here 

       👉September 2020 - Click Here

       👉October 2020 - Click Here

       👉November 2020 - Click Here

       👉December 2020 - Click Here

     Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

       👉January 2020 - Click Here

       👉February 2020 - Click Here 

       👉March 2020 - Click Here 

       👉April 2020 - Click Here 

       👉October 2020 - Click Here 

       👉November 2020 Click Here

       👉December  2020 - Click Here


     TamilNadu Government Exam Notes:

       👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here


     Previous Year Question Papers PDF:

       👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

      👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

       👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

       👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

       👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here