உயிரியல் - BIOLOGY 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள உயிரியல் (BIOLOGY) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம்

TOPIC
LINK
தாவரங்கள் வாழும் உலகம்
Term 1 - 6th

அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்  Term 3 - 6th

தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள்
 Term 1 - 7th

தாவர உலகம் Term 1 - 8th

தாவர உலகம் - தாவர செயலியில்  9th

தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியில் 10th

தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் 10th

தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் 10th

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் 10th

விலங்குகள் வாழும் உலகம்
Term 1 - 6th

விலங்குலகம் 9th

விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள்  9th

உடல் நலமும் சுகாதாரமும்
Term 1 - 6th

உடல் நலமும், சுகாதாரமும்
Term 1 - 7th

உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் 10th

மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் 
Term 2 - 6th

உயிரின் தோற்றமும்  பரிணாமமும் 10th

நமது சுற்றுச்சூழல் Term 3 - 6th

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை 10th

சூழ்நிலை அறிவியல் 9th

வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் Term 2 - 7th

நுண்ணுயிரிகள் Term 1 - 8th

நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் 9th

உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் Term 1 - 8th

உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் 10th

இயக்கம் Term 2 - 8th

வளரிளம் பருவமடைதல்
Term 2 - 8th

 திசுக்களின் அமைப்பு 9th

ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் 9th

பொருளாதார உயிரியல் 9th

நரம்பு மண்டலம் 10th

மரபியல் 10th

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்
10th

காற்று Term 2 - 6th

செல் Term 2 - 6th

செல் உயிரியல்  Term 2 - 7th

1/Post a Comment/Comments

 1. Sorry sir botany தாவரங்கள் வாழும் உலகம் 6 to8page is not available

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work