புவியியல் - Geography 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள புவியியல் (Geography) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம். 

TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் Term 1 - 6th

நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும்   Term 1 - 6th

வளங்கள் Term 2 - 6th

ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா 
Term 3 - 6th

புவி மாதிரி Term 3 - 6th
பேரிடரைப் புரிந்துகொள்ளுதல் Term 3 - 6th

புவியின் உள்ளமைப்பு Term 1 - 7th

நிலத்தோற்றங்கள் Term 1 - 7th

மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளும் Term 1 - 7th

வளங்கள் Term 2 - 7th

சுற்றுலா Term 2 - 7th

பாறை மற்றும் மண் Term 1 - 8th

வானிலையும் காலநிலையும் 
Term 1 - 8th
நீரியல் சுழற்சி Term 1 - 8th

இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல் Term 2 - 8th

இடர்கள் Term 2 - 8th

நிலக்கோளம் - 1 (புவி அகச்செயல்பாடுகள்) 9th

நிலக்கோளம் - 2 (புவி புறச்செயல்பாடுகள்) 9th

வளிமண்டலம் 9th

நீர்க்கோளம் 9th

உயிர்க்கோளம் 9th

மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் 9th

நிலவரைபடத் திறன்கள் 9th

பேரிடர் மேலாண்மை - பேரிடரை எதிர்கொள்ளுதல் 9th

இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு 10th vol 1

இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் 10th vol 1

வேளாண்மைக் கூறுகள்  10th vol 1

வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் 10th vol 1

இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் 10th vol 1

தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் 10th vol 2

தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் 10th vol 2

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work