குடிமையியல்- CIVICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

குடிமையியல்- CIVICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notesஇதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள குடிமையியல் (CIVICS) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பண்முகத் தன்மையினை அறிவோம் Term 1 - 6th

சமத்துவம் பெறுதல் Term 1 - 6th

தேசியச் சின்னங்கள் Term 2 - 6th

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
Term 2 - 6th

மக்களாட்சி  Term 3 - 6th

உள்ளாட்சி அமைப்பு - ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் Term 3 - 6th

சாலை பாதுகாப்பு Term 3 - 6th

சமத்துவம் Term 1 - 7th

அரசியல் கட்சிகள் Term 1 - 7th

மாநில அரசு Term 2 - 7th

ஊடகமும் ஜனநாயகமும்
 Term 2 - 7th

மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது Term 1 - 8th

குடிமக்களும் குடியுரிமையும் 
Term 1 - 8th

சமயச்சார்பின்மையை புரிந்துகொள்ளுதல் Term 2 - 8th

மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்  Term 2 - 8th

சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Term 2 - 8th

அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி 9th

தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் 9th

மனித உரிமைகள் 9th

அரசாங்கங்களில் வகைகள் 9th

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 9th

சாலை பாதுகாப்பு 9th

இந்திய அரசியலமைப்பு 10th vol 1

மத்திய அரசு 10th vol 1

மாநில அரசு 10th vol 1

இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை 10th vol 2

இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் 10th vol 2

1/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post
Please Join Link
To Join => Whatsapp Join Here
To Join => Telegram Join Here
To Follow=> Instagram Follow Here
To Follow=> Facebook Follow Here

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   தமிழக அரசு வெளியிட்ட Exam Notes:


   Exam Details:

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work