குடிமையியல்- CIVICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

குடிமையியல்- CIVICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notesஇதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள குடிமையியல் (CIVICS) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பண்முகத் தன்மையினை அறிவோம் Term 1 - 6th

சமத்துவம் பெறுதல் Term 1 - 6th

தேசியச் சின்னங்கள் Term 2 - 6th

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
Term 2 - 6th

மக்களாட்சி  Term 3 - 6th

உள்ளாட்சி அமைப்பு - ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் Term 3 - 6th

சாலை பாதுகாப்பு Term 3 - 6th

சமத்துவம் Term 1 - 7th

அரசியல் கட்சிகள் Term 1 - 7th

மாநில அரசு Term 2 - 7th

ஊடகமும் ஜனநாயகமும்
 Term 2 - 7th

மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது Term 1 - 8th

குடிமக்களும் குடியுரிமையும் 
Term 1 - 8th

சமயச்சார்பின்மையை புரிந்துகொள்ளுதல் Term 2 - 8th

மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்  Term 2 - 8th

சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Term 2 - 8th

அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி 9th

தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் 9th

மனித உரிமைகள் 9th

அரசாங்கங்களில் வகைகள் 9th

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 9th

சாலை பாதுகாப்பு 9th

இந்திய அரசியலமைப்பு 10th vol 1

மத்திய அரசு 10th vol 1

மாநில அரசு 10th vol 1

இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை 10th vol 2

இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் 10th vol 2

1/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


   For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

      

     TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

     TOPIC WISE NOTES PDF 

       👉History: Click Here

       👉Biology: Click Here

       👉Chemistry: Click Here

       👉Physics: Click Here

       👉Political Science: Click Here

       👉Geography: Click Here

       👉Economics: Click Here

     6th to 12th Do You Know

       👉Economics: Click Here

       👉Polity: Click Here

       👉History: Click Here

       👉Geography: Click Here


     Academy Current Affairs PDF Collections:

       👉Suresh IAS Academy - Click Here

       👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

       👉Shankar IAS Academy - Click Here

     Hand Written Current Affairs PDF Collections:

       👉August 2020 - Click Here 

       👉September 2020 - Click Here

       👉October 2020 - Click Here

       👉November 2020 - Click Here

       👉December 2020 - Click Here

     Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

       👉January 2020 - Click Here

       👉February 2020 - Click Here 

       👉March 2020 - Click Here 

       👉April 2020 - Click Here 

       👉October 2020 - Click Here 

       👉November 2020 Click Here

       👉December  2020 - Click Here


     TamilNadu Government Exam Notes:

       👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here


     Previous Year Question Papers PDF:

       👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

      👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

       👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

       👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

       👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here