கண்டுபிடித்தவர் யார்? (முக்கியமான கேள்விகள்)


கண்டுபிடித்தவர் யார்?


v அலுமினியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? F.ஹோலர், 1827.

v கால்சியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? H.டேவி, 1808.

v ஹைட்ரஜனை கண்டுபிடித்தவர் யார்? H.கேவண்டிஸ், 1766.

v பாஸ்பரஸை கண்டுபிடித்தவர் யார்? H.பிராண்ட், 1669.

v ரேடியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? P&M.கியூரி, 1898

v பொட்டாசியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? H.டேவி, 1807.

v நைட்ரஜனை கண்டுபிடித்தவர் யார்? D.ரூதர்போர்டு, 1772.

v யுரேனியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? E.M.பெலிகாட், 1841.

v அயோடியனை கண்டுபிடித்தவர் யார்? B.கோர்ட்டாய்ஸ், 1812.

v நிக்கலை கண்டுபிடித்தவர் யார்? A.க்ரான்ஸ்டெட், 1751.

v ரேடியோ கதிர் வீச்சை கண்டுபிடித்தவர் யார்? கியூரி.

v விமானத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? ஆர்வில் பி வில்பர்ரைட், 1903

v திருடர் எச்சரிப்பு கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? எட்வின் டி.ஹோம்ஸ், 1858.

v டீசல் இன்ஜினை கண்டுபிடித்தவர் யார்? ருடோலஃப் டீசல் 1895. (ஜெர்மன்)

v கண்ணாடியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? ஆக்ஸ்பர்க், 1080 (ஜெர்மனி)

v மதிவண்டியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? கிர்க்பாடிரிக் மாக்மிலென், 1839-40 (பிரிட்டன்)

v சினிமாவை கண்டுபிடித்தவர் யார்? லூயி பிரின்ஸ், 1885 (பிரான்ஸ்)

v லேசரை கண்டுபிடித்தவர் யார்? T.H.மைமா, 1960.

v செயற்கை ரப்பரை கண்டுபிடித்தவர் யார்? குஸ்டீவ்வான் சார்டெட், 1827.

v மயக்க மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? மோட்டன் மற்றும் ஜாக்ஸன்.

v கதிரியக்கச் செயலை கண்டறிந்தவர் யார்? ஹென்றி பெக்கோரல், 1896.

v ரேயானை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யார்? கார்டனேட்.

v மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தவர் யார்? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், 1878.

v அசைவின் சட்டத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? ஐசக் நியூட்டன்.

v அணுகுண்டை கண்டுபிடித்தவர் யார்? ஜெ.ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமர்,1945.

v புன்சன் அடுப்பை கண்டுபிடித்தவர் யார்? வில்ஹெம் வான்பன்சன், 1855 (ஜெர்மனி)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work