முச்சங்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

முச்சங்கம்


முதற்சங்கம் - தென்மதுரை
(பஃறுளி ஆற்றங்கரை)
காலம் - 4400 ஆண்டுகள்
பாடிய அரசர்கள் - 7 பேர்
பாடிய புலவர்கள் - 4449 பேர்
இலக்கண நூல் - அகத்தியம்

2.ம் சங்கம் - கபாடபுரம்
(குமரி ஆற்றங்கரை)
காலம் - 3700 ஆண்டுகள்
பாடிய அரசர்கள் - 5 பேர்
பாடிய புலவர்கள் - 3700 பேர்
இலக்கண நூல் - அகத்தியம், தொல்காப்பியம்

3.ம் சங்கம் - மதுரை
(வைகை ஆற்றங்கரை)
காலம் - 1850 ஆண்டுகள்
பாடிய அரசர்கள் - 3 பேர்
பாடிய புலவர்கள் - 449பேர்
இலக்கண நூல் - அகத்தியம், தொல்காப்பியம்


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work