9ம் வகுப்பு பொதுத்தமிழ் வினா விடைகள்

9ம் வகுப்பு பொதுத்தமிழ் வினா விடைகள் ....


 • திராவிட மொழிகளுள் பிறமொழித் தாக்கம் மிகவும் குறைந்ததாகக் காணப்படும் மொழி ------- ஆகும். தமிழ்மொழி
 • ஒரே பொருளைக் குறிக்கப் பலசொற்கள் அமைந்த -----------, ----------- நிரம்பப் பெற்ற மொழி தமிழேயாகும்.  சொல்வளமும், சொல்லாட்சியும்
 • இந்தியாவின் தொன்மையான ---------- பெரும்பாலனவை தமிழிலேயே அமைந்துள்ளன. கல்வெட்டுகளில்
 • தமிழின் பல அடிச்சொற்களின் ---------- , ஒலி இடம் பெயர்தல் என்ற விதிப்படி பிற திராவிட மொழிகளில் வடிவம் மாறியிருக்கின்றன. ஒலியன்கள்
 • தமிழில் ------------, ------------ பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைப் பெற்றிருக்கின்றன. சுட்டுப்பெயர்களும், மூவிடப்பெயர்களும்
 • தமிழ்மொழி --------- பண்புகள் பலவற்றையும் பேணிப் பாதுகாத்து வருகிறது  மூலத்திராவிட மொழியின் 
 • காலந்தோறும் தன்னைப் புதுபித்துக் கொள்ளும் பண்பு கொண்டதாக விளங்கும் மொழி? தமிழ் மொழி
 • 'ஏந்திய தீபமாய்ப் பாட்டுவரும் மானிட மேன்மையைச் சாதித்திடக்" என்னும் பாடல் வரிகளை படைத்தவர் யார்?  ஈரோடு தமிழன்பன்
 • ஏந்தி என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு? வினையெச்சம்
 • தமிழில் இரண்டிரண்டு அடிகள் கொண்ட எதுகையால் தொடுக்கப்படும் செய்யுள் வகைக்கு -------- பெயர். கண்ணி
 • ஊனரசம் என்ற சொல்லின் பொருள்? குறையுடைய சுவை
 • சிந்தாமணி என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு? ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரச்சம
 • தமிழ்விடு தூது எத்தனை கண்ணிகளைக் கொண்டுள்ளது? 268
 • சொற்றொடர் எழுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த பெயர்ச்சொல்லையே --------- என்கிறோம். எழுவாய்
 • ஒரு தொடரில் பயன் நிலைத்து இருக்கும் இடத்தைப் --------- என்கிறோம் பயனிலை


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post