தமிழ்நாடு காவல்துறை - காவலர் பணித்தேர்வு கேள்வித்தாள் விடைகள் - 2019 (PC)

தமிழ்நாடு காவல்துறை - காவலர் பணித்தேர்வு  கேள்வித்தாள் விடைகள் - 2019 (PC)

Official Question Paper 27.08.2019 அன்று TNUSRB  யால் வெளியிடப்படும் இது  Private ஆக தயாரிக்கப்பட்டது தவறுகள் இருந்தால் Comment செய்யவும் 


TNUSRB POLICE CONSTABLE EXAM ANSWER KEY 2019

1.C
11.A
21.A
31.B
41.B
51.D
61.C
71.B
2.C
12.B
22.D
32.D
42.B
52.A
62.A
72.B
3.C
13.C
23.B
33.A
43.B
53.D
63.B
73.B
4.A
14.C
24.A
34.C
44.A
54.B
64.A
74.C
5.A
15.D
25.B
35.D
45.C
55.C
65.C
75.C
6.A
16.D
26.D
36.C
46.A
56.B
66.A
76.C
7.C
17.D
27.A
37.C
47.B
57.B
67.C
77.D
8.C
18.A
28.B
38.C
48.A
58.D
68.A
78.B
9.A
19.C
29.D
39.B
49.B
59.A
69.B
79.D
10.B
20.A
30.C
40.A
50.A
60.B
70.A
80.B


Question Paper - Type A

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post