அரசியலமைப்பு சாராத அமைப்புகள் (Non- Constitutional Bodies)

அரசியலமைப்பு சாராத அமைப்புகள்

 அமைப்பு   தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு.

1. திட்டக்குழு March 1950

2. தேசிய வளர்ச்சிக் குழு August 1952

3. தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் 1993

4. மாநில மனித உரிமை ஆணையம் 1993

5. மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையம் 1964

6. மத்திய தகவல் ஆணையம் 2005

7. மாநில தகவல் ஆணையம் 2005.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post