அறிவியல் சம்பந்தமான தகவல்கள் பாலிமர்கள், வாயுக்கள் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன் பற்றிய தகவல்கள்


1. பாலிமர்கள் பற்றிய தகவல்கள்:-
 • ஒரே மூலக்கூறு பலமுறை தொடர்ந்து அமைவதே - பாலிமர்
 • செல்லுலோஸ், ஸ்டார்ச் போன்றவை - இயற்கை பாலிமர்கள்
 • ரப்பர் என்பது ஐசோப்பிரின் என்பதன் - இயற்கை பாலிமர்
 • சல்ஃபரோடு ரப்பரை சேர்த்து சூடாக்குவது - வல்கனைசேஷன்
 • வல்கனைசேஷன் முறையை கண்டுபிடித்தவர் - குட் இயர்
 • ரப்பரை கடுனமாக்கும் முறை - வல்கனைசேஷன்
 • முதன்முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் - செல்லுலாய்டு
 • செல்லுலாய்டைக் கண்டுபிடித்தவர் - அலெக்ஸாண்டர் பார்கிஸ்
 • புகைப்படம், திரைப்பட பிலிம்கள் செய்ய பயன்படுவது - செல்லுலாய்டு
 • பெரும்பாலான பிளாஸ்டிக்குகளில் உள்ள பாலிமர் - ரெசின்
 • முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செயற்கை இழை - நைலான்
 • நைலான் கண்டுபிடித்தவர் - வாலஸ் காரோத்தர்ஸ் (1937)
 • நைலான் கலவை - ஹெக்ஸாமெத்திலின் டைஅமின் + அடிப்பிக் அமிலம்
 • சுவிட்சுகள் செய்ய பயன்படுவது - பேக்லைட்
 • பேக்லைட் கண்டுபிடித்தவர் - பேக்லான்ட்
 • நைலான் என்பது ஒரு - பாலி அமைடு
 • பேக்லைட் கலவை - பீனால் + பார்மால்டிஹைடு
 • Compact disc (C.D.) செய்ய பயன்படும் பாலிமர் - பாலிகார்பனேட்
 • ஒட்டாத சமையல் கலன்களில் பூசப்படும் பாலிமர் - டெஃப்லான்
 • செயற்கை பட்டு - ரேயான்
 • குழாய்கள் செய்ய பயன்படும் பாலிமர் - பாலிவினைல் குளோரைடு
 • டெர்லின் கலவை - எத்திலீன் கிளைக்கால் + டெட்ராதாலிக் அமிலம்
2. வாயுக்கள்:-

 • Gas பலூன்களில் நிரப்பப்படும் வாயு - ஹீலியம்
 • நீர் வாயுவில் காணப்படும் வாயுக்கள் - ஹைட்ரஜன், கார்பன் மோனாக்சைடு
 • உற்பத்தி வாயுவில் காணப்படும் வாயுக்கள் - நைட்ரஜன், கார்பன் மோனாக்சைடு
 • இயற்கை எரிவாயுவில் காணப்படும் வாயுக்கள் - கார்பன்-டை-ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன்
 • சாண எரிவாயுவில் காணப்படும் வாயுக்கள் - மீத்தேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு
 • நிலக்கரி சுரங்க விபத்துகளுக்கு காரணமாக வாயு - மீத்தேன்
 • சதுப்பு நில வாயு - மீத்தேன்
 • போபாலில் கசிந்த விஷ வாயு - மீதைல் ஐஸோயனைடு
 • ஜப்பான் சுரங்க பாதை விபத்துக்கு காரணமாக விஷ வாயு - சரீன்
 • ஓஸோனில் ஓட்டை விழக் காரணமான வாயு - குளோரோ புளூரோ கார்பன்
 • சாண எரிவாயுவில் காணப்படும் வாயு - மீத்தேன்
 • அமில மழைக்கு காரணமான வாயுக்கள் - சல்பர் - டை- ஆக்ஸைடு, நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு
 • சிரிப்பூட்டும் வாயு - நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு
 • வளிமண்டலத்தில் வாயு - நைட்ரஜன்
 • தீயணைக்கப் பயன்படும் வாயு - கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
 • தீயணைப்பு கருவியில் இருப்பது - சோடியம் பை கார்பனேட் 
 • சோடா பானங்களில் அதிகமுள்ளது வாயு - கார்பன் டை ஆக்சைடு
 • உலர் பனிக்கட்டி என்பது - திட கார்பன் டை ஆக்சைடு
 • பழங்களை பழுக்க வைக்க பயன்படுவது - எத்திலீன்
 • அழுகிய மீன் மணமுள்ள வாயு - பாஸ்பீன்
 • அழுகிய முட்டை மணமுள்ள வாயு - ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்
3.ஹைட்ரோகார்பன் வகைகள்:-ஹைட்ரோகார்பன் - பொது வாய்பாடு - பொதுப்பெயர்
 • அல்கேன் - CnH2n+2 - பாரஃபின்
 • அல்கீன் - CnH2n - ஒலிஃபின்
 • அல்கைன் - CnH2n-2 - அசிட்டிலின்
அல்கேன் - மூலக்கூறு வாய்பாடு
 • மீத்தேன் - CH4
 • ஈத்தேன் - C2H6
 • புரப்பேன் - C3H8
 • பியூட்டேன் - C4H10
 • பென்டேன் - C5H12
 • ஹெக்சேன் - C6H14
அல்கீன் - மூலக்கூறு வாய்பாடு

 • மீத்தீன் - உலகில் காணப்படுவதில்லை
 • ஈத்தீன் - C2H4
 • புரப்பீன் - C3H6
 • பியூட்டீன் - C4H8
 • பென்டீன் - C5H10
 • ஹெக்சீன் - C6H12
அல்கைன் - மூலக்கூறு வாய்பாடு:

 • மீத்தைன் - C2H2
 • 1 - புரப்பைன் - C3H4
 • 1 - பியூட்டைன் - C4H8
 • 2 - பியூட்டைன் - C4H8

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post