காவலர் தேர்வு 2017, 2018 Question Paper Analysis 2019 இல் எந்த பாடத்தில் எவ்வளவு வினாக்கள் கேட்கலாம்?

காவலர் தேர்வு2017, 2018 Question Paper Analysis 2019 இல் எந்த பாடத்தில் எவ்வளவு வினாக்கள் கேட்கலாம்?


பாடம்
2017
2018
2019
தமிழ்
11
9
9 – 11
ஆங்கிலம்
0
5
0 – 5
கணக்கு
6
7
6 – 7
அறிவியல்
17
14
14 – 17
சமூகவியல்
16
15
15 – 16
உளவியல்
30
30
30
நடப்பு நிகழ்வுகள்
0
0
1 – 30/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post